úterý 1. května 2018

Gradle Kotlin DSL - Tipy

Gradle Kotlin DSL - Tipy

IntelliJ IDEA build by Gradle

build projektu u nás nedělá přímo IntelliJ IDEA ale deleguje to na Gradle

Idea Settings-> Gradle -> Runner -> Checkbox ‘Delegate IDE build/run actions to gradle’
enter image description here

Poznámky:
 • při buildu idea spouští tyhle tasky z gradlu :classes :testClasses

Jak Debugovat

 1. gradlew.bat <task> --no-daemon -Dorg.gradle.debug=true
 2. pak se připojit remote debuggerem na port 5005
  • Příklad nastavení v IntelliJ IDEA:
   Remote debugger - IntelliJ IDEA configuration example

ALE pozor! - build nejde spustit, pokud už předtím daemon běží

 • v tom potřeba je potřeba ho vypnout gradlew.bat --stop (to zastaví daemony)
Kam jde dát breakpoint:
 • jde do buildSrc
 • nešlo mi dát přímo do tasku v build.gradle.kts
 • nešlo mi dát do metody v build.gradle.kts (to v groovy gradlu fungovalo)

Parallelní build

používáme parallelní build java org.gradle.parallel=true
Proto pozor tasky, které na sobě nejsou závislé se spustí parallelně to znamená:
gradlew test uploadTestResults zde je nutné mít nastavenou závislost mezi tasky např:

tasks {
  val test by tasks.getting 
   
  val uploadTestResults by tasks.creating { 
    dependsOn(test)
    doLast { 
      ... process test resutls ...
    } 
  }
}

exclude task

V případě, vyjímečně chci spustit task bez jeho závislostí (např. když ho píšu) lze

gradlew uploadTestResults -x test - spustí ‘uploadTestResults’ bez tasku ‘test’

V konfiguraci tasku jde upravit jakékoliv parametry např:
gradle.startParameter.excludedTaskNames += "myTaskToExclude"

Logování v build scriptu

V build.gradle.kts je k dispzici variabla logger.
Gradle přidává novou logovací uroveň lifecycle a quiet
error, quiet, warning, lifecycle, info, debug
Výchozí úroven logovaní NENI info, ale LIFECYCLE !!!

gradlew <myTask> --info  - spusti příkaz s urovní info

Detaily zde: Gradle Logging

Jak získat logger uvnit buildSrc

val logger = Logging.getLogger(this.javaClass)
kde Logging je: import org.gradle.api.logging.Logging

Pak lze už normálně logovat:

logger.lifecycle("My log message")

Nastavení tasku

Vše patří do build.gradle.kts sekce tasks { ... }

Získání existujícího tasku:
val test by tasks.getting
Vytvoření nového tasku:
val jasmineResultsParser by tasks.creating { 
  doLast { 
   ... what task should do ...
  } 
}
validator, který zjistí zda je task “up to date”:
mytask {
  outputs.upToDateWhen { myFile.exists() }
}
Spouštět task jen v případě, že se spustí jiný task (=není excludovaný)
onlyIf{ 
  gradle.taskGraph.hasTask("mySubModule:test")
}

Další

Dependencies
 • gradlew :nuc-common:dependencies --configuration testCompile
  • vypíše strom závislostí pouze pro podprojekt ‘nuc-common’ a pouze pro konfiguraci ‘testCompile’
zjistit co se spusti

gradlew <myTask> --dry-run - nespustí příkazy, jen ukáže co by se spustilo

v IntelliJ IDEA nefunguje moc dobře navigace mezi fily

může pomoct plugin ‘Gradle/Maven Navigation’
enter image description here

Dependency management

Zavislosti se vyhodnocují jinak než v Mavenu. Gradle použije vždy nejnovější.

dependencyManagement {
  overriddenByDependencies(false)
}

Žádné komentáře:

Okomentovat